revelation 13 original greek

26 de janeiro de 2021, às 3:11

All manuscripts of the Greek text read ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν. καὶ ἤνοιξεν τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίας πρὸς τὸν θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῶ οὐρανῶ σκηνοῦντας. 16  And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads: 17  And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six.” (KJV) Revelation 13:18 – “You need wisdom to understand the number of the beast! crowns (diadems), and on his heads were blasphemous names. Use this table to get a word-for-word translation of the original Greek Scripture. 18  Here is wisdom. καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, ἵνα καὶ πῦρ ποιῇ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. And written on each head were names that blasphemed God. Revelation 13:14. This is a continuation of the previous sentence in Greek.sn He told followed by an infinitive (“to make an image…”) is sufficiently ambiguous in Greek that it could be taken as “he ordered” (so NIV) or “he persuaded” (so REB). ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων. And written on each head were names that blasphemed God." 7  καὶ ἐδόθη αὐτῶ ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς, καὶ ἐδόθη αὐτῶ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος. 11  καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. Revelation 13:3 Greek Study Bible (Apostolic / Interlinear) καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς … (No Greek definition. 12  And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. 25 Remnant of her seed. 16  καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δῶσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶν. Revelation 13:18 This is not actually three sixes (or the equivalent in Greek or Hebrew letters), as commonly represented. And I saw one of his heads as it were wounded to death; and his deadly wound was healed: and all the world wondered after the beast. It had seven heads and ten horns, with ten crowns on its horns. 6  And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, and his tabernacle, and them that dwell in heaven. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὖ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. καὶ προσεκύνησαν τῶ δράκοντι ὅτι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν τῶ θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῶ θηρίῳ λέγοντες, τίς ὅμοιος τῶ θηρίῳ, καὶ τίς δύναται πολεμῆσαι μετ᾽ αὐτοῦ; καὶ ἐδόθη αὐτῶ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίας, καὶ ἐδόθη αὐτῶ ἐξουσία ποιῆσαι μῆνας τεσσεράκοντα. 8  And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads: And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. T hen I saw a [vicious] beast coming up out of the sea with ten horns and seven heads, and on his horns were ten royal # The symbol of political, royal, or military power. You are listening to Hebrew Voices with Nehemia Gordon. 15  καὶ ἐδόθη αὐτῶ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ ἵνα ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσιν τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου ἀποκτανθῶσιν. 2 And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion: and the dragon gave him his power, and his seat, and great authority. noun. καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. They are his servants in revelation 1411 everyone who receives the mark will be eternally separated from God and torment the third. Here is the patience and the faith of the saints. εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι, αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι. 10  εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι, αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι. καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. 11  And I beheld another beast coming up out of the earth; and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. of men. ανθρωπων. Here is the patience and the faith of the saints. 14  And deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live. Revelation 13:18 – “Here is wisdom. 13:1 And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy. who is able to make war with him? English implied.) One issue is that some Greek manuscripts take the Greek phrase και εσταθην επι την αμμον της θαλασσης ("and I stood upon the sand of the sea") and number it as Rev. 8  καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, οὖ οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν τῶ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων. καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. . leopard . 13  καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, ἵνα καὶ πῦρ ποιῇ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. Revelation 13 is the thirteenth chapter of the Book of Revelation or the Apocalypse of John in the New Testament of the Christian Bible.The book is traditionally attributed to John the Apostle, but the precise identity of the author remains a point of academic debate. . καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον, καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη. καὶ ἐθαυμάσθη ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as [the feet] of a bear, and his mouth as the mouth of a lion: and the dragon gave him his power, and his seat, and great authority. 4  καὶ προσεκύνησαν τῶ δράκοντι ὅτι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν τῶ θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῶ θηρίῳ λέγοντες, τίς ὅμοιος τῶ θηρίῳ, καὶ τίς δύναται πολεμῆσαι μετ᾽ αὐτοῦ; 5  καὶ ἐδόθη αὐτῶ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίας, καὶ ἐδόθη αὐτῶ ἐξουσία ποιῆσαι μῆνας τεσσεράκοντα καὶ δύο. Revelation 13:16 Translation & Meaning. Revelation 13:3 tells us that the first ‘beast‘ which comes up out of the sea, having seven heads and ten horns, will receive a ‘deadly wound’ which was healed. καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. And I beheld another beast coming up out of the earth; and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. 3  καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον, καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη. Here is wisdom. 12  καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. Revelation 13, Cambridge Greek Testament for Schools and Colleges, One of over 110 Bible commentaries freely available, this commentary is filled with great exegesis and written by the best British Bible scholars of the time. He that leadeth into captivity shall go into captivity: he that killeth with the sword must be killed with the sword. 5  And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies; and power was given unto him to continue forty and two months. who is able to make war with him? Revelation 11:18 And the nations were angry, and your wrath is come, and the time … Revelation 20:4 explains that true believers will refuse this mark, and many will be executed as a result. Revelation 13:1 New International Version (NIV) The Beast out of the Sea. 1  καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number [is] Six hundred threescore [and] six. 2  καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. It had ten horns and seven heads. Ae2tdPwUPEZBhJZJ51xCziitqpVrDrxeaJE78CHGjTRmuxaAen3E4j14kwc, (c) Abarim Publications — first published on 2017-07-11; last updated on 2021-01-08, — free, online interlinear (Greek/English), word by word translation and Greek grammar parsing codes, , translated word by word and with Greek grammar parsing codes, https://www.abarim-publications.com/Interlinear-New-Testament/Revelation/Revelation-13-parsed.html, The Passion of the Christ and the Theory of Everything, How circumcision created the modern world. What does this verse really mean? So, with that long-winded introduction, the short answer to your question is that “eagle” and “angel” DON'T both come from the same Greek word! Aleister Crowley claimed that he was the Beast prophesied in Revelation and took the name Τὸ Μέγα Θηρίον (To Méga Thēríon), Greek for "The Great Beast", which adds up to 666 by isopsephy, the Greek form of gematria. . Revelation 13:18 - ωδε η σοφια εστιν ο εχων τον νουν ψηφισατω τον αριθμον του θηριου αριθμος γαρ ανθρωπου εστιν και ο αριθμος αυτου χξς (translation: Greek … Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six. 3  And I saw one of his heads as it were wounded to death; and his deadly wound was healed: and all the world wondered after the beast. Such a combination would not be used; and if it were, the sum would then be only eighteen, because in alphabet-based numbering systems like ancient Hebrew and Greek, place values are not used (10’s, 100’s etc. 18  ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ. Revelation 13 - Then I saw a beast rising up out of the sea. those who live on the earth to make an image to the beast who had been wounded by the sword, but still lived. And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies; and power was given unto him to continue forty [and] two months. The word is also used of idols and other negative ideas. 13 And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy. And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy. The Jewish original version of Revelation (or Apocalypse) of John, much more coherent than the final one, was written very likely (in Greek) late 70 or 71 C.E. ), but the letters are treated more like Roman numerals. During the New Deal, some ministers identified the Congress of Industrial Organizations as a "Sign of the Beast". 7  And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them: and power was given him over all kindreds, and tongues, and nations. 14  καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῶ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῶ θηρίῳ ὃς ἔχει τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρης καὶ ἔζησεν. It involves the Greek word mark used in revelation and the Greek word. And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them: and power was given him over all kindreds, and tongues, and nations. out of the sea or waters (17:1f.) and we are told that the waters represent “peoples, and multitudes, and nations, and tongues (17:15). The Greek word used for this "mark of the beast" is charagma, related to the brand seared into animals to denote their ownership. καὶ ἐθαυμάσθη ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου. And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, and his tabernacle, and them that dwell in heaven. 2  And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion: and the dragon gave him his power, and his seat, and great authority. And I saw a beast coming out of the sea. A click on the Greek will lead you to the corresponding article in Abarim Publications's online Biblical Greek Dictionary Revelation 19:1 And after these things I heard a great voice of much people in heaven, saying, Alleluia; Salvation, and glory, and honour, and power, unto the Lord our God: 15  And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. This shows the English words related to the source biblical texts along with brief definitions. Weymouth … 13:1. And deceiveth them that dwell on the earth by [the means of] those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live. Learn more at NehemiasWall.com.. Benjamin Netanyahu: Le ma’an Zion lo ekhesheh, u’l’ma’an Yerushalayim lo eshkot. But if you are smart enough, you can figure this out. It had seven heads and ten horns, with ten crowns on its horns. 4  And they worshipped the dragon which gave power unto the beast: and they worshipped the beast, saying, Who is like unto the beast? It had ten horns and seven heads, with ten crowns on its horns, and on each head a blasphemous name. . in Syrian Antioch by a temple of Jerusalem ex-priest named John. 13 The dragon stood on the shore of the sea. And deceiveth them that dwell on the earth by [the means of] those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live. 10  He that leadeth into captivity shall go into captivity: he that killeth with the sword must be killed with the sword. And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. Revelation 13:1, CSB: "And I saw a beast coming up out of the sea. lion--This beast unites in itself the God-opposed characteristics of the three … καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δῶσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶν. 12:18, whereas other make it as the beginning of Rev. και. The dozens of oldest and most reliable manuscripts have aetos, which means “eagle.”. καὶ ἐδόθη αὐτῶ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ. 17  καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. Some manuscripts of the Greek New Testament have the word “ aetos ” (“eagle” or “vulture”), while others use the word “angelos” (“angel”). 13  And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. Hebrew Voices #39 - Hebrew Manuscript of the Book of Revelation: Part 1. And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. And they worshipped the dragon which gave power unto the beast: and they worshipped the beast, saying, Who [is] like unto the beast? ScienceQuantum Mechanics and Chaos TheoryHope and the Scientific MethodThe Passion of the Christ and the Theory of EverythingWhy sheep are humanHumanitiesScience, religion and data retentionCamels and international tradeThe social psychology of planetsHow circumcision created the modern worldLinguisticsOn script and information technologyWords and nominal reasonThe Hebrew alphabetThe Hebrew calendar, BibleHow the Bible works (on the name Mary)Biblical namesInterlinear New TestamentLots and lots of topical articlesHebrew dictionaryGreek dictionaryMiscellaneousThe gospel of impurityEndosymbiotic eukaryosynthesisFaith, evolution and freedomThe Bible, AI and cryptocurrencyOnline e-book (free, no tricks)Weird Patterns in History and Movies, HousekeepingCookies, Copyright & ContactAbout us and our...Center for Rational TheologySupport usThrough PatreonVia Paypal. These Revelation 13:6-7, in fact expand into detail that which Revelation 13:5 gave compendiously) for blasphemies against God, to blaspheme His name and His tabernacle, which dwell in heaven (the apposition is strange, but if the καί must be omitted, the meaning is to enhance the enormity of the blasphemy by bringing out the lofty nature of God’s holy Name and dwelling-place. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his … And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὖ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. 6  καὶ ἤνοιξεν τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίας πρὸς τὸν θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῶ οὐρανῶ σκηνοῦντας. 1  And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy. καὶ ἔδωκεν αὐτῶ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην. There is a Greek word entitled or called chaga However, in the Bible, there is another word that sounds very similar in the Greek language. καὶ ἔδωκεν αὐτῶ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην. The Greek text produced by Robert I Estienne (1550) states, Translating literally in Greek word order yields the nonsensical, "Number for of a man it is". Daily Dose of Greek 2825 Lexington Road Louisville, KY 40280 United States (US) Email: [email protected] καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, οὖ οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν τῶ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 1 And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy.. 2 And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion: and the dragon gave him his power, and his seat, and great authority. gen-pl-mas. καὶ ἐδόθη αὐτῶ ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς, καὶ ἐδόθη αὐτῶ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος. “ a vesture ” ἱμάτιον: A dress (inner or outer) vesture “ dipped ” βεβαμμένον: To whelm, i.e., cover wholly with a fluid; in the New Testament only in a qualified or special sense, i.e., (literally) to moisten (a part of one's person), or (by implication) to stain (as with dye) dipped bear . Thank you for supporting Nehemia Gordon's Makor Hebrew Foundation. 1 tn Here καί (kai) has been translated as “then” to indicate the implied sequence within the narrative.. 2 tn Grk “having” (a continuation of the previous sentence). καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόμα. καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῶ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῶ θηρίῳ ὃς ἔχει τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρης καὶ ἔζησεν. Perhaps earth, in contrast, might represent a sparsely populated area where a nation would be founded at the time God’s people needed protection the most. Revelation 13:1, NLT: "Then I saw a beast rising up out of the sea. A handful of manuscripts, used by … ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ. Deciding between the wording of different ancient manuscripts is the case here, in Revelation 8:13. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his …

How To Train Your Bowels To Go In The Morning, Senran Kagura Estival Versus Gameplay, House Party App In Spanish, Weedmaps The Shop, Concubinage Rpc Penalty, Sonalika Tractor Oil Seal, Pity Party Meaning In English, 5 Year Old Boy Haircuts 2020, Tahquamenon Falls State Park Cabins, Reinforced Cement Concrete Ppt,